Příprava sraženiny na bázi promytého kalcinovaného fosforitového koncentrátu // Universum: technické vědy: elektron. vědecký časopis Šamuratová M.R. [atd.]. 2017. č. 7 (40). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/5007 (datum přístupu: 05.04.2024).

Přečtěte si článek:

Klíčová slova: WBPhC, tepelné obohacení, kyselina chlorovodíková, stupeň rozkladu, hydroxid vápenatý, vodný roztok amoniaku, stupeň srážení a sraženiny

ANOTACE

Jsou uvedeny výsledky získání sraženiny z promytého páleného fosforitového koncentrátu (MOPC), vyrobeného promytím vysoce karbonizovaných fosforitů centrálního kyzylku od chloru, s následným vypálením promytého vysušeného koncentrátu při 850-900 °C [1-4]. Byl studován vliv pH na složení precipitátů. Vzorky precipitátů byly získány bez izolace a s izolací nerozpustného zbytku. Výsledné sraženiny při optimálních parametrech obsahují ve svém složení (% hm.): P2О5 obecné 29,49-31,25; R2О5usv. podle lim. k těm 26,24-27,62; R2О5 vody 0,42-1,52; SaOcelkový 36,31-38,14; SaOusv. podle lim. k těm 32,23-33,94; Saoaq. 1,44-2,06; Cl 1,61-1,85 a P2О5 obecné 36,19-38,01; R2О5usv. podle lim. k těm 32,75-33,45; R2О5 vody 0,40-1,41; SaOcelkový 39,70-42,67; SaOusv. podle lim. k těm 35,33-38,61; Saoaq. 1,25-1,96; Cl 1,58-1,78, v tomto pořadí, bez a s uvolněním nerozpustného zbytku. Byly stanoveny srážkové stupně a při optimálních parametrech se pohybují v rozmezí 98,50 až 100 %. Jsou uvedeny materiálové bilance pro výrobu precipitátů na bázi zpracování promytého kalcinovaného fosforitového koncentrátu kyselinou chlorovodíkovou bez a s uvolňováním nerozpustného zbytku.

Abstrakt

Byly uvedeny výsledky získávání sraženiny z promytého a spáleného fosforitového koncentrátu (WBPhC), vyrobeného promytím vysokokarbonátových fosforitanů Central Kyzylkum z chloru následnou kalcinací promytého a vysušeného koncentrátu při 850-900 °C [1-4]. Studuje se vliv pH na složení precipitátů. Byly získány vzorky sraženin bez separace a se separací nerozpustného zbytku. Sraženiny získané při optimálních parametrech obsahují ve svém složení (% hm.): P2О5 celkem 29.49-31.25; R2О5 přijatelné pro kyselinu citrónovou 26.24-27.62; R2О5 rozpustnost ve vodě 0.42-1.52; CaOcelkem 36.31-38.14; CaO přijatelný pro kyselinu citrónovou 32.23-33.94; rozpustnost CaO ve vodě 1.44-2.06; Cl 1.61-1.85 a P2О5 celkem 36.19-38.01; R2О5 přijatelné pro kyselinu citrónovou 32.75-33.45; R2О5rozpustnost ve vodě 0.40-1.41; CaOcelkem 39.70-42.67; CaO přijatelný kyselinou citrónovou 35.33-38.61; rozpustnost CaO ve vodě 1.25-1.96; Cl 1,58-1.78, v tomto pořadí bez separace a se separací nerozpustného zbytku. Stupeň srážek je stanoven a to při optimálních parametrech v rozmezí 98.50 až 100.0 %. Byly uvedeny materiálové bilance získávání precipitátů na bázi zpracování promytého a spáleného fosforitového koncentrátu kyselinou chlorovodíkovou bez a se separací nerozpustného zbytku.

ČTĚTE VÍCE
Kdy kvete lípa?

Úvod Aktuální úkoly při výrobě hnojiv s obsahem fosforu jsou: zvýšení objemu jejich výroby, rozšíření sortimentu, zapojení do zpracování chudých fosfátových surovin a zlevnění výrobků. V podmínkách akutního nedostatku fosforečných hnojiv, vzhledem k omezenému objemu kvalitních fosforečnanových surovin, je nutné hledat efektivní způsoby, jak zapojit chudé fosforečnanové suroviny do výroby kvalifikovaných fosforečnanových hnojiv. Vzhledem k nedostatku kyseliny sírové je proces získávání koncentrované sraženiny jednoduchého fosforového hnojiva – CaHPO – velmi zajímavý z vědeckého a praktického hlediska.4 . 2H2O zpracování nestandardních fosforitů středního kyzylku kyselinou chlorovodíkovou. Precipitát je účinné hnojivo vhodné pro použití na všech typech půd a pro všechny zemědělské plodiny. Sraženina se používá pouze pro hlavní aplikaci. V Uzbekistánu se nevyrábí jednofosfátová hnojiva, jako je sraženina a dvojitý superfosfát. Kromě toho je třeba poznamenat, že kyselina chlorovodíková je nejlevnějším a nejdostupnějším činidlem při výrobě hydroxidu sodného ve společnosti Navoiazot JSC.

Dříve jsme studovali proces získání sraženiny hnojiva na základě rozkladu mineralizované hmoty kyselinou chlorovodíkovou, která je odpadním produktem tepelného obohacování fosforitů Kyzylkum [5, 6] a fosfátové horniny [7]. Při zpracování mineralizované hmoty o složení (% hm.): 14,60 R2О5; 43,99 CaO; 14,11 CO2 a CaO: P2О5 = 3,01 byly stanoveny optimální technologické parametry srážecího procesu. Výsledné vzorky sraženin obsahují 23,40-24,19 % P2О5 obecné, 19,31-21,38 % P2О5usv. při 2 % lim. k těm, 26,84-28,41 % CaOcelkový22,95-25,59 % CaOusv. při 2 % lim. těm. Stupeň srážek je 94,00-98,05%. A při příjmu sraženiny hnojiva na bázi fosfátového kamene (17,09 % P2О5; 45,36 % CaO; 14,89 % CO2 a CaO: P2О5 = 2,65) fáze vyluhování chloridu vápenatého z vlhké sraženiny byla provedena promytím dvakrát vodou v poměru suchý sediment:H2O = 1 : 2,0 a 1 : 2 Byly stanoveny optimální parametry pro rozklad fosfátové horniny a precipitaci extraktu kyseliny chlorovodíkové a fosfátu. Za optimálních podmínek procesu byly získány vzorky sraženiny obsahující 5-25,07 % P2О5 obecné, 22,44-22,93 % P2О5usv.28,09-29,57 % CaOcelkový a 24,30-25,40 % CaOusv.. Stupeň vysrážení kyseliny fosforečné za optimálních podmínek byl 94,21-97,53 %. Hlavní nevýhody těchto prací jsou: snížený obsah hlavní nutriční složky – P2О5 a jeho velká ztráta v kapalné fázi.

Pro získání vyššího obsahu P2О5 a co nejmenší ztrátu, v této práci jsme studovali možnost získání sraženiny hnojiva rozkladem promytého kalcinovaného fosforitového koncentrátu (MOPC) kyselinou chlorovodíkovou, následným vysrážením extraktu kyseliny chlorovodíkové suspenzí hydroxidu vápenatého a neutralizací výsledný vodný roztok amoniaku bez a s uvolňováním nerozpustného zbytku.

ČTĚTE VÍCE
Kdo hlodá peří z cibule?

Předměty a metody výzkumu. K provedení laboratorních experimentů jsme použili složení MOPC (hmot. %): 25,22 R2О5; 50,74 CaO; 1,20 MgO; 3,60 CO2; 0,63 Fe2O3; 1,15 Al2O3; 2,67 SO3; 6,88; SaO: R2О5 = 2,01 a kyselina chlorovodíková. Koncentrace kyseliny chlorovodíkové se pohybovala od 25 do 32 %. Normy kyseliny chlorovodíkové byly brány jako 100 % stechiometrie pro CaO v surovině. Experimentální postup byl stejný jako v [5]. Stupeň rozkladu fosfátových surovin byl hodnocen ve vztahu k ve vodě rozpustné formě P2О5 a CaO na jejich obecnou formu.

Výsledky a jejich diskuse. Hlavní chemické složení extraktů kyseliny chlorovodíkové a fosforečné je shrnuto v tabulce 1. Z tabulkových údajů vyplývá, že s rostoucí koncentrací kyseliny se zvyšuje stupeň přechodu ve vodě rozpustných forem P2О5 a CaO do kapalné fáze, jehož obsah v ní kolísá od 7,17 do 8,54, respektive od 13,98 do 16,98 %. Experimentální výsledky ukázaly, že kyselina chlorovodíková přeměňuje P2О5 z fosfátového minerálu do roztoku až 97-99%.

Tabulka 1

Chemické složení extraktů kyseliny chlorovodíkové a fosforečné