1. Spojení dvou podstatných jmen, ve kterých má první část nezávislou deklinaci:

a) opakovací spojení různého druhu, párové konstrukce, spojení souvztažných nebo podobných slov, jejichž pravopis se spojovníkem stanoví § 118 odst. 2, 3, 4 obecná pravidla, např.: chytrý, vlk-vlk, smutek-neštěstí, napůl sen-polorealita, přítel-kamarád, křestní jméno a patronymie, nákup a prodej, marxismus-leninismus;

b) kombinace s jednoslovnými aplikacemi za definovaným slovem, např.: Baba Yaga, Vanka-Vstanka, hrdina město, létající koberec, vláknitý len, matka hrdinka, zoborožec, krab poustevník, rybí papoušek, vlastnoručně sestavený ubrus (stáj kombinace); novostavba, mezinárodní novinář, emigrantský spisovatel, student medicíny, čichací pes, rekrutující voják, amatérský zahradník, student prvního ročníku, stará matka, krásná dívka, dovádějící Máša (volné kombinace) ; s neměnnou druhou částí: parade alle, loterie allegri, maximální program, minimální program. Viz též § 123 odst. 2 pozn.

Poznámka 1. Neměnnou aplikaci lze přenášet v číslech, například: Olympics-80, Vostok-2 (kosmická loď), Sprut-4 (televizní seriál).

Poznámka 2. O samostatném psaní kombinací s jednoslovnými aplikacemi za definovaným slovem, jako je žluva, město Moskva, pane ministře, viz § 122 odst. 1.

Poznámka 3. Nahrazení pomlčky před přihláškou pomlčkou viz opravná pravidla, § 154, odst. 1, 2, 5.

c) kombinace s jednoslovnými aplikacemi předcházejícími definovanému slovu, např.: starý otec, krásná dcera, chytrý syn, hrdina pilot, mudrc spisovatel, zlobivá opice, tyran macecha, pracant vyšetřovatel, laický redaktor, zlotřilý manažer. Takové aplikace mají hodnotící charakter.

Kombinace tohoto typu s vlastními jmény se obvykle píší samostatně: stařec Derzhavin (P.), malý Tsakhes (postava ze stejnojmenného Hoffmannova příběhu), prosťáček Váňa atd.; ale: Matky Rus’ (Nekr.).

2. Kombinace s aplikacemi, ve kterých je první částí nesklonné podstatné jméno, např.: automatická kavárna, jednokanoe, mezzosoprán, pelerína, revuální opereta, štafeta, volný kočár.

Dále sem patří: a) kombinace názvů not se slovy ostrý, plochý, becar: C-ostrý, G-ostrý, E-byt, A-byt, A-becar atd.; b) kombinace s prvními díly brutto, netto, sólo: hrubá hmotnost, čistý zůstatek, sólo účet atd.; c) názvy výrobních značek a produktů jako Tu-104, Il-18.

Poznámka. Samostatné psaní názvů not se slovy hlavní a vedlejší viz § 122 odst. 6.

ČTĚTE VÍCE
Jaké nemoci léčí mák?

3. Složená slova s ​​nesklonnou první částí vyjádřená podstatným jménem v nich. slovní hříčka. části, které mají konec, např.: aga-chán, nešťastný lovec, lunapark, zázračný hrdina, echo impuls.

Patří sem také termíny s názvy řeckých písmen jako počáteční prvky, například: částice alfa, rozpad beta, záření gama, dřevo delta, faktor kappa, charakteristika lambda, funkce sigma, rytmus theta.

4. Složená slova s ​​nesklonnou první částí vyjádřená podstatným jménem v nich. slovní hříčka. h. bez konce (s nulovým koncem), např.: adresa-kalendář, mizzen-stožár, obchodní třída, chlapec-žena, hasička, generálmajor, jazzový orchestr, dieselový motor, dopingová kontrola, horečka-pták, internetový projekt, karavanserai, nucený pochod, online průzkum, PR kampaň, pláštěnka, Rh faktor, rockový soubor, sexbomba, transfer agent, královská ryba; názvy měrných jednotek, např.: ampérsekunda, wattsekunda, hektowatthodina, kilowatthodina, kilogram-síla; cizí názvy pro přechodné země světa: jihozápad, jihovýchod, severozápad, severovýchod.

Existuje mnoho výjimek z tohoto pravidla. Podle tradice se všechny názvy chemických sloučenin této struktury píší dohromady, například: bromaceton, butylkaučuk, vinylacetylen, methylbenzen, methylkaučuk, chloraceton, chlorbenzen, ethylbenzen, ethylcelulóza. Příklady dalších souvislých pravopisů: praporek, costutil, lotlin, plankarta, folded, quarterfinal, stormtrap, yalbot.

Slova s ​​prvními částmi disco- (hudba), maxi-, midi-, mini- (jako odchylka od pravidla § 117, odst. 3), např.: disco-klub, disco-music, maxi-móda, midi-sukně , minišaty, minitraktor, minifotbal, minipočítač.

Následující skupiny podstatných jmen tvořené spojovacími samohláskami (odchylně od pravidla § 119 odst. 3):

a) názvy komplexních měrných jednotek, například: lůžko, parkovací místo, osobokilometr, tunokilometr, let letadlem, strojní hodina, člověk-den;

b) Ruská jména středních zemí světa: severovýchod, severozápad, jihovýchod, jihozápad, jakož i severo-severovýchod, sever-severozápad, jih-jiho-východ, jiho- jihozápadní;

7. Skupina slov označující především funkce a hodnosti, přičemž první části vice-, komorní-, kontra-, doživotní-, náčelník-, státní-, poddůstojník-, křídlo-, štábní-, štábní-, a také ex- (ve významu ‘bývalý’), např.: viceguvernér, vicekancléř, vicekonzul, vicepresident, vicepremiér, vicemistr; komoří kadet, komoří páže; kontradmirál; záchranáři, životní husaři, životní dragouni, životní medik; vrchní purkmistr, vrchní mistr, vrchní důstojník, vrchní prokurátor; státní paní, státní tajemnice; poddůstojník; pobočník; velitelství, lékař velitelství, důstojník velitelství, kapitán velitelství; štábní kapitán; ex-prezident, ex-ministr, ex-ředitel, ex-mistr, ex-vicepremiér.

ČTĚTE VÍCE
Jakou velikost má lilek?

Poznámka. Slova extrateritorial a expatriation, kde předpona ex- má jiný význam, se píší společně. Hudební termíny alikvot a podtón jsou psány stejným způsobem.

8. Jména ve formě slovních spojení s funkčním slovem (protože se skládají ze tří částí, píší se dvěma pomlčkami): Ivan-da-Marya, podběl, nedotýkej se mě (rostliny), nemiluj – milostná hra).

Poznámka. K psaní zeměpisných názvů jako Rostov na Donu viz § 126 odst. 6.

9. Kombinace s rodovými formami. pád podstatných jmen (stejně jako řadové číslovky ve funkci podstatných jmen), začínají-li tyto tvary písmenem samohlásky nebo souhláskou l, např.: půlotočka, půlokénko, půloranžová, půluzel, půl -izba, půldiecéze , půl stromu, půl paravánu, půl jurty, půl jablka, půl citronu, půl listu, půl dvanácté.

Poznámka 1. Průběžné psaní kombinací s rodem určuje pravidlo § 119 odst. 6; samostatné – opravným pravidlem § 153.

Poznámka 2. V příslovcích s první částí půl- (viz § 136 odst. 5) nezávisí souvislé psaní na navazujícím písmenu: půlobrat, půlotáč atd.

Poznámka 3. Slova s ​​první částí se píší napůl dohromady (viz § 117 odst. 1).

10. Podstatná jména utvořená od obecných podstatných jmen psaných se spojovníkem, např.: místopředseda, generální vláda, komorní kadet, soukromý docent, odborářství, poddůstojník, poddůstojník (od místopředseda, generální hejtman, komorní kadet , soukromý docent, odborová organizace, poddůstojník). Výjimky: jihozápad, ping pongista, salto, šachista, hráč jachtařského klubu.

Poznámka. K souvislému pravopisu slov tvořených z pomlčkových vlastních jmen s velkým písmenem v druhé části viz § 119 odst. 5.

§ 163. Obecná podstatná jména – názvy předmětů, výrobků, druhů oděvů, zbraní, látek, rostlin, jakož i měrné jednotky, dané jmény a příjmeními osob, se píší s malým písmenem, např.: jezdecké kalhoty , mackintosh, francouzština (druhy oděvů); Browning, Colt, Mauser, revolver, Kaťuša (druhy zbraní); Napoleon (dort); ovesné vločky (obiloviny); Vaňka-Vstanka (hračka); Ivan-da-Marya, sedmikráska (rostliny); ampér, volt, coulomb, ohm, newton, pascal, angstrom, roentgen (fyzikální jednotky).

Psaní vlastních jmen malými písmeny, užívaných nikoli jako jednotlivá jména, ale jako zobecněná označení osob majících určité vlastnosti, je dáno tradicí a ustáleno ve slovníkovém pořadí (viz § 158).

ČTĚTE VÍCE
Co je kořenem Kupeny?

§ 198. Názvy druhů a odrůd zemědělských plodin, zeleniny, květin atd. – pojmy agronomie a zahradnictví – jsou zvýrazněny v uvozovkách a psány malým písmenem, např.: pšenice „Krymka“, jahoda „Victoria“ , malina „Marlboro“, tulipán „Black Prince“, švestka „Nikolskaya“.

Poznámka. Tradičně obecně přijímané názvy rostlin a jejich odrůd nejsou zvýrazněny v uvozovkách, například: jiřina, maceška, Ivan-da-Marya, fireweed, kořen Maryin, bílá náplň, Antonovka, rozmarýn, renklod, carotel.

Tento článek můžete sdílet v chatu nebo konverzaci. Pošlete například odkaz editorovi nebo autorovi.