Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na veškeré informace, které web obsahuje Internetový obchod Online-Krasota, (dále jen Internetový obchod) umístěný na názvu domény online-krasota.ru (stejně jako jeho subdomény), může získat informace o Uživateli při používání webu online-krasota.ru (stejně jako jeho subdomény), jeho programů a jeho produktů.

1. Definice pojmů

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. „Správa stránek“ (dále jen Správa) – pověření zaměstnanci ke správě internetového obchodu Online-Krasota, kteří organizují a (nebo) provádějí zpracování osobních údajů a dále určují účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů ke zpracování, úkony (operace) prováděné s osobními údaji.

1.1.2. „Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt osobních údajů).

1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasnění (aktualizace, změna) , extrakce, použití, přenos (distribuce, poskytnutí, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů.

1.1.4. „Důvěrnost osobních údajů“ je povinným požadavkem provozovatele nebo jiné osoby, která získala přístup k osobním údajům, aby zabránila jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo jiných právních důvodů.

1.1.5. „Webový internetový obchod Online-Krasota“ je sbírka vzájemně propojených webových stránek umístěných na internetu na jedinečné adrese (URL): online-krasota.ru, stejně jako jeho subdomény.

1.1.6. „Subdomény“ jsou stránky nebo sada stránek umístěných na doménách třetí úrovně, které patří k webu internetového obchodu Online-Krasota, jakož i další dočasné stránky, na jejichž konci jsou uvedeny kontaktní údaje Administrace.

1.1.5. „Uživatel webu Online-Krasota Online Store“ (dále jen Uživatel) je osoba, která má přístup na web Online-Krasota Online Store prostřednictvím internetu a používá informace, materiály a produkty Online-Krasota Online. Webové stránky obchodu.

1.1.7. «Cookies» – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.8. „IP adresa“ je unikátní síťová adresa uzlu v počítačové síti, jejímž prostřednictvím Uživatel získává přístup do internetového obchodu.

2. Obecná ustanovení

2.1. Používání webových stránek internetového obchodu Online-Krasota Uživatelem znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.

ČTĚTE VÍCE
Jak je highlander užitečný?

2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel přestat používat webové stránky internetového obchodu Online-Krasota.

2.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku internetového obchodu Online-Krasota. Internetový obchod nekontroluje a nenese odpovědnost za stránky třetích stran, ke kterým má Uživatel přístup prostřednictvím odkazů dostupných na stránkách internetového obchodu Online-Krasota.

2.4. Administrace neověřuje přesnost osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

3. Předmět zásad ochrany osobních údajů

3.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují povinnost Správy nezveřejňovat a zajistit režim ochrany důvěrnosti osobních údajů, které Uživatel poskytne na žádost Správy při registraci na stránkách internetového obchodu Online-Krasota nebo při přihlášení k odběru e-mailového newsletteru.

3.2. Osobní údaje povolené ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním formulářů na webových stránkách internetového obchodu Online-Krasota a zahrnují následující informace: 3.2.1. příjmení, jméno, patronymie Uživatele; 3.2.2. Kontaktní telefonní číslo uživatele; 3.2.3. emailová adresa (e-mail) 3.2.4. místo bydliště Uživatele (v případě potřeby) 3.2.5. foto (pokud je to nutné)

3.3. Internetový obchod chrání Data, která se automaticky přenášejí při návštěvě stránek:

  • IP adresa;
  • informace z cookies;
  • informace o prohlížeči;
  • přístupová doba;
  • referrer (adresa předchozí stránky).

3.3.1. Zakázání souborů cookie může mít za následek nemožnost přístupu k částem webu, které vyžadují autorizaci.

3.3.2. Internetový obchod shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají k prevenci, identifikaci a řešení technických problémů.

3.4. Jakékoli další osobní údaje neuvedené výše (historie návštěv, používané prohlížeče, operační systémy atd.) podléhají bezpečnému ukládání a nedistribuci, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

4. Účely shromažďování osobních údajů uživatele

4.1. Správce může použít osobní údaje Uživatele pro následující účely:

4.1.1. Identifikace Uživatele registrovaného na stránkách internetového obchodu Online-Krasota pro jeho další autorizaci.

4.1.2. Poskytnutí přístupu Uživatele k personalizovaným údajům z webových stránek internetového obchodu Online-Krasota.

4.1.3. Vytváření zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání upozornění, požadavků týkajících se používání webových stránek internetového obchodu Online-Krasota, zpracování požadavků a žádostí od Uživatele.

4.1.4. Další informace

ČTĚTE VÍCE
Kde rád roste mech?

4.1.5. Potvrzení přesnosti a úplnosti osobních údajů poskytovaných Uživatelem.

4.1.6. Vytvoření účtu pro používání částí stránek internetového obchodu Online-Krasota, pokud Uživatel souhlasil s vytvořením účtu.

4.1.7. Upozornění pro uživatele e-mailem.

4.1.8. Poskytnutí účinné technické podpory Uživateli v případě problémů souvisejících s používáním webových stránek internetového obchodu Online-Krasota.

4.1.9. Poskytovat Uživateli s jeho souhlasem speciální nabídky, newslettery a další informace jménem webu internetového obchodu Online-Krasota.

5. Způsoby a podmínky zpracování osobních údajů

5.1. Zpracování osobních údajů uživatele se provádí bez jakéhokoli časového omezení, legálním způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů.

5.2. Osobní údaje uživatele mohou být předány oprávněným orgánům státní moci Ruské federace pouze na základě a způsobem stanoveným právními předpisy Ruské federace.

5.3. V případě ztráty nebo zpřístupnění osobních údajů má Správa právo neinformovat Uživatele o ztrátě nebo zpřístupnění osobních údajů.

5.4. Správa přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů Uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, úpravou, blokováním, kopírováním, šířením, jakož i před jiným protiprávním jednáním třetích osob.

5.5. Správa společně s Uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zpřístupněním osobních údajů Uživatele.

6. Práva a povinnosti stran

6.1. Uživatel má právo:

6.1.1. Udělejte svobodné rozhodnutí o poskytnutí svých osobních údajů nezbytných k používání webových stránek internetového obchodu Online-Krasota a souhlas s jejich zpracováním.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной инфор

6.1.3. Uživatel má právo obdržet od Správy informace o zpracování jeho osobních údajů, pokud toto právo není omezeno v souladu s federálními zákony. Uživatel má právo požadovat, aby Správa jeho osobní údaje objasnila, zablokovala nebo zlikvidovala, pokud jsou osobní údaje neúplné, neaktuální, nepřesné, získané nezákonně nebo nejsou nezbytné pro stanovený účel zpracování, jakož i právo přijmout opatření stanovená zákonem. chránit jejich práva. K tomu stačí upozornit Správu na zadanou e-mailovou adresu.

6.2. Správa je povinna:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 další конфиденциальности.

6.2.2. Zajistit, aby důvěrné informace byly uchovávány v tajnosti, nebyly zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, a také neprodávat, vyměňovat, zveřejňovat nebo jinak nesdělovat předané osobní údaje Uživatele, s výjimkou doložek. 5.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

ČTĚTE VÍCE
Co znamená slovo záliv?

6.2.3. Přijměte opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů uživatele v souladu s postupem obvykle používaným k ochraně tohoto druhu informací ve stávajících obchodních transakcích.

6.2.4. Blokovat osobní údaje vztahující se k příslušnému Uživateli od okamžiku žádosti či žádosti Uživatele, případně jeho zákonného zástupce nebo pověřeného orgánu ochrany práv subjektů osobních údajů po dobu ověření, v případě odhalení nepřesných osobních údajů údaje nebo nezákonné akce.

Odpovědnost stran

7.1. Správa, která nesplnila své povinnosti, odpovídá za ztráty, které Uživateli vzniknou v souvislosti s nezákonným použitím osobních údajů, v souladu s právními předpisy Ruské federace, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2. a 7.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů.

7.2. V případě ztráty nebo zpřístupnění Důvěrných informací Správa nenese odpovědnost, pokud tyto důvěrné informace: 7.2.1. Stal se veřejným vlastnictvím, dokud nebyl ztracen nebo zveřejněn. 7.2.2. Byl přijat od třetí strany dříve, než byl přijat správou zdrojů. 7.2.3. Byl zveřejněn se souhlasem Uživatele.

7.3. Uživatel je plně odpovědný za dodržování požadavků legislativy Ruské federace, včetně zákonů o reklamě, o ochraně autorských práv a práv s nimi souvisejících, o ochraně ochranných známek a servisních značek, nikoli však pouze výše, včetně plné zodpovědnost za obsah a formu materiálů.

7.4. Uživatel bere na vědomí, že odpovědnost za jakékoli informace (mimo jiné: datové soubory, texty atd.), ke kterým může mít přístup v rámci webových stránek internetového obchodu Online-Krasota, nese osoba, která takové informace poskytla.

7.5. Uživatel souhlasí s tím, že informace, které mu byly poskytnuty v rámci webových stránek Online-Krasota Online Store, mohou být předmětem duševního vlastnictví, jehož práva jsou chráněna a náleží ostatním Uživatelům, partnerům nebo inzerentům, kteří takové informace zveřejňují na Online- Webové stránky internetového obchodu Krasota. Uživatel nesmí upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla založená na takovém obsahu (zcela nebo zčásti), pokud takové činnosti nebyly výslovně písemně schváleny vlastníky takového obsahu v souladu s podmínkami samostatná dohoda.

7.6. Ve vztahu k textovým materiálům (články, publikace, které jsou volně přístupné veřejnosti na stránkách internetového obchodu Online-Krasota) je jejich distribuce povolena za předpokladu uvedení odkazu na internetový obchod.

7.7. Správa neodpovídá Uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou Uživateli v důsledku smazání, selhání nebo nemožnosti uložit jakýkoli Obsah a jiná komunikační data obsažená na webových stránkách internetového obchodu Online-Krasota nebo přenášená jejich prostřednictvím.

ČTĚTE VÍCE
Co Vaderm léčí?

7.8. Správa nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé ztráty, ke kterým došlo v důsledku: používání nebo nemožnosti používat stránky nebo jednotlivé služby; neoprávněný přístup ke komunikaci Uživatele; prohlášení nebo chování jakékoli třetí strany na webu.

7.9. Administrace není odpovědná za žádné informace zveřejněné uživatelem na stránkách internetového obchodu Online-Krasota, včetně, ale nejen: informací chráněných autorským právem, bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv.

8. Řešení sporů

8.1. Před podáním žaloby na soud s nárokem na spory ze vztahu mezi Uživatelem a Správou je nutné podat žalobu (písemný návrh nebo elektronický návrh na dobrovolné řešení sporu).

8.2. Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace, písemně nebo v elektronické podobě, oznámí reklamaci výsledky posouzení reklamace.

8.3. Pokud nedojde k dohodě, bude spor předložen Rozhodčímu soudu v Moskvě, Volgogradsky Prospekt, 47, of. 309.

8.4. Na tyto Zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi Uživatelem a Administrací se vztahuje aktuální legislativa Ruské federace.

9. Další podmínky

9.1. Administrace má právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu Uživatele.

9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu Online-Krasota, pokud není v novém vydání Zásad ochrany osobních údajů stanoveno jinak.

9.3. Všechny návrhy nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů zasílejte na adresu: info@online-krasota.ru

9.4. Aktuální zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na stránce https://online-krasota.ru/politika-konfidencialnosti/

Aktualizováno: 09. srpna 2018
Moskva, Volgogradsky Prospekt, 47, kancelář. 309, ONLINE BEAUTY LLC

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto já, dále jen „Subjekt osobních údajů“, v souladu s požadavky federálního zákona ze dne 27.07.2006. července 152 č. XNUMX-FZ „O osobních údajích“ (ve znění pozdějších změn a doplňků), volně své z vlastní vůle a ve vlastním zájmu předám svou ONLINE LLC BEAUTY“ (dále jen „Internetový obchod“, adresa: Moskva, Volgogradsky Prospekt, 47, kancelář. 309, zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené při registraci vyplněním webového formuláře na stránkách internetového obchodu https://online-krasota.ru a jeho subdomény * https://online-krasota.ru (dále jen Stránky), odeslané (vyplněné) pomocí Stránek.

ČTĚTE VÍCE
Jak ošetřit ryby solí?

Osobními údaji rozumím veškeré informace, které se mě jako Subjektu osobních údajů týkají, včetně mého příjmení, jména, příjmení, adresy, vzdělání, povolání, kontaktních údajů (telefon, fax, e-mail, poštovní adresa), fotografií, dalších dalších údajů. . Zpracováním osobních údajů rozumím shromažďování, systematizaci, shromažďování, upřesňování, aktualizaci, upravování, používání, distribuci, přenos, včetně přeshraničního, depersonalizaci, blokování, likvidaci, uchovávání na dobu neurčitou) a jakékoli další úkony (operace) s osobními údaji. .

Zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů je prováděno výhradně za účelem registrace Subjektu osobních údajů do databáze internetového obchodu s následným zasíláním poštovních zpráv a SMS upozornění Subjektu osobních údajů včetně reklamního obsahu, z internetového obchodu, jeho přidružených společností a/nebo subdodavatelů, informace a newslettery, pozvánky na akce internetového obchodu a další reklamní a zpravodajské informace, jakož i za účelem potvrzení totožnosti Subjektu osobních údajů při účasti na akcích internetového obchodu.

Dnem vydání souhlasu se zpracováním osobních údajů Subjektu osobních údajů je datum odeslání registračního webového formuláře z Webu internetového obchodu.

Zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů lze provádět pomocí automatizačních nástrojů a/nebo bez použití automatizačních nástrojů v souladu s aktuální legislativou Ruské federace a vnitřními předpisy internetového obchodu.

Internetový obchod přijímá nezbytná právní, organizační a technická opatření nebo zajišťuje jejich přijetí k ochraně osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k nim, zničením, úpravou, blokováním, kopírováním, poskytováním, šířením osobních údajů, jakož i před jiným protiprávním jednáním. ve vztahu k osobním údajům a dále přebírá povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích Subjektu osobních údajů. Internetový obchod má právo zapojit do zpracování osobních údajů Subjektu osobních údajů subdodavatele a dále má právo předat osobní údaje ke zpracování svým přidruženým společnostem, přičemž zajistí, aby tito subdodavatelé a přidružené společnosti přijali přiměřené povinnosti týkající se důvěrnosti osobních údajů. .

Jsem si vědom toho, že:

  1. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uvedených při registraci na Webu internetového obchodu odeslaný (vyplněný) pomocí Stránek platí po dobu 20 (dvaceti) let ode dne registrace na Webu Internetového obchodu;
  2. souhlas mohu odvolat na základě písemného prohlášení v jakékoli formě;
  3. Poskytnutí osobních údajů třetích osob bez jejich souhlasu s sebou nese odpovědnost v souladu s platnou legislativou Ruské federace.